ئیوه پیشه نگی رزگاری کوردستان زه وین

 

به گیان وبه مال وئیمان به هست وئه وین

 

هه تا رزگاری یه کجاری شه رته نه سره وین

 

به گیان وبه مال وئیمان به هست وئه وین

 

گه لیکی بن ده سین ئیمه ئه شی سه رکه وین

 

هه تا رزگاری یه کجاری شه رته نه سره وین

 

به بوون وبه ما ل وئیمان به هه ست وئه وین

 

                مامو ستا ره زازی